Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Jsme:

Jipos e-market s.r.o.

Světecká 314

41754 Kostomlaty pod Milešovkou

IČ: 09828184, DIČ: CZ09828184

Zapsán v obchodním rejstříku Magistrátu města Teplice, č.j.: MgMT/079176/Da, Sp. Značka: SZ MgMT/079141/2013

Kontaktní telefon: 605 259 666

E-mail: [email protected], URL: www.jipos.cz

 

K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje potřebujeme pro uzavření a realizaci kupních smluv, které spolu uzavíráme, když nakupujete zboží v našem obchodě, tedy zejména pro správné doručení zboží, vystavování a zaúčtování dokladů souvisejících s nákupem a přijímání a zaúčtování plateb za zboží, stejně tak pro vyřizování případných reklamací, či jiných Vašich stížností a připomínek.

Váš e-mail také můžeme použít k zasílání obchodních sdělení týkajících se nás nebo našeho zboží. Pokud proti tomu podáte námitku, obchodní sdělení Vám zasílat nebudeme.

 

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě nebytnosti k plnění smluv, které s námi při nákupu uzavíráte. Váš e-mail k rozesílání obchodních sdělení zpracováváme na základě nezbytnosti pro účely našeho oprávněného zájmu informovat Vás o nás a našem zboží, abyste po dobrých zkušenostech z nákupu mohli snadněji tyto zkušenosti zopakovat. Pokud proti rozesílání obchodních sdělení podáte námitku, zasílat Vám je přestaneme.

 

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme Vaše jméno, příjmení, Vaši adresu, tj, ulici a číslo popisné, město a PSČ, kontaktní telefonní číslo a e-mail, a dále informace o Vašich objednávkách a nákupech (data událostí týkajících se nákupu a tyto události, zboží, množství, cena). Jste-li zástupcem právnické osoby, pak zpracováváme také tuto informaci a údaje Vaší právnické osoby.

 

Komu Vaše osobní údaje předáváme?

Vaše údaje zásadně nepředáváme dalším osobám. Pouze Vaši e-mailovou adresu můžeme předat společnosti zajišťující rozesílání našich obchodních sdělení, a to pouze k tomuto účelu. Rozesílající společnost nesmí Vaši e-mailovou adresu použít jinak.

 

Předáváme Vaše osobní údaje do zemí mimo EU?

Nikdy. Vaše osobní údaje skutečně nepředáváme nikomu dalšímu (výjimkou e-mailové adresy – viz předchozí bod, kterou ovšem rovněž nepředáváme do zemí mimo EU).

 

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu vyřizování nákupu až po doručení zboží, a potom ještě 10 let podle zákona o DPH. Pokud se u nás zaregistrujete, aniž byste nakoupili, Vaše údaje budeme uchovávat, dokud registraci nezrušíte.

 

Jaká máte vůči nám práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo

 1. a) nás požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abychom Vám poskytli kopii námi zpracovávaných Vašich osobních údajů,
 2. b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně,
 3. c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů,
 4. d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18  nařízení  o ochraně osobních údajů,
 5. e) vznést námitku proti zpracování,
 6. f) na přenositelnost údajů,
 7. h) námitku proti zasílání obchodního sdělení, v tom případě Vám obchodní sdělení zasílat nebudeme,
 8. i) podat stížnost u dozorového úřad, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů.

Vaše práva můžete uplatnit např. zasláním e-mailu adresu: [email protected], kde uvedete, co žádáte a proč.

Další podrobnosti k některým Vašim právům uvádíme níže.

 

Je zpracování Vašich osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy?

Poskytnout Vaše osobní údaje není ani zákonná ani smluvní povinnost, pouze jsou nutné pro uzavření a realizaci smlouvy o nákupu v e-shopu.

 

Máte povinnost Vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje nemáte povinnost poskytnout, ale v tom případě nebude technicky možné nakupovat v našem e-shopu.

 

Co se stane, pokud požadované osobní údaje neposkytnete?

Nebude možné provést nákup na e-shopu.

 

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?

Nedochází.

 

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?

 1. a) účely zpracování;
 2. b) kategorie dotčených osobních údajů;
 3. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud:

 1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 3. d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 4. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

 

Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je zpracování nezbytné:

 1. a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
 3. c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 4. d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

V kterých případech omezíme zpracování osobních údajů?

Na Vaši žádost omezíme zpracování Vašich osobních údajů v případech:

 1. a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. d) vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

Jak konkrétně omezíme zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje po dobu omezení:

 1. a) uchovávat uložené,
 2. b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 3. c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby,
 4. d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu,
 5. e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.